Ocean acidification and biodiversity impacts

Created at: 2018-06-03 14:23:23


החמצה היא תהליך שבו ערך ההגבה (pH) של המים יורד – כלומר ריכוז יוני המימן שבמים עולה ובהתאמה הופכים המים חומציים יותר. מגמת החמצת האוקיינוסים (אסידיפיקציה) שמתרחשת כיום קשורה לפליטה המוגברת של פחמן דו-חמצני (CO2) בעקבות פעילות האדם. כ-40 אחוז מה-CO2 שנפלט לאטמוספירה מתמוסס במי הים בתהליך טבעי שחיוני לקיום פוטוסינתזה בצמחים הימיים. עם זאת, כיוון שאחוז הפליטות הולך ועולה תדיר מאז תחילת המהפכה התעשייתית, בשל התבססותה הגוברת של האנושות על שריפת דלקים לייצור אנרגיה, נספג במי האוקיינוסים יותר ויותר CO2 – עובדה זו מפרה את האיזון הכימי בים ומורידה בהדרגה את רמת ה-pH.

בין היצורים הרגישים ביותר לתהליך ההחמצה, נמצאים מינים משקיעי שלד גירני (כדוגמת אלמוגים מסוימים, חלזונות וצדפות בעלי קונכייה וכן אצות גירניות). קצב בניית השלד של יצורים אלה מושפע מההרכב הכימי של המים: ריכוז גבוה של CO2, שגורם לרמת ההגבה לרדת, עשוי להפריע לתהליך השקעת השלד.

מצורף סרטון המסביר את התופעה ביתר פירוט:

https://www.youtube.com/watch?v=GL7qJYKzcsk