Point Name: Click to Change

Created at: 2018-06-04 04:29:39


 

                              1                                     2

 

 

                      3                                    4

 

 

                          5

 

 

 

אחרי שהתנסיתי בחקר המוצג ועשיתי לפי השלבים המוצגים, התוצאות שקיבלתי מוצגות בתמונות, לא קיבלתי את מה שצפיתי כך שככל הכמות הסוכר יותר גדולה נפלטת כמות גדולה יותר של פחמן דו-חמצני וזה מנפח את הבלון עוד יותר , לכן לפי התוצאות שקיבלתי אי אפשר להסיק מסקנות כי אין יחס ברור בין המשתנה הבתי תלוי שזה כמות הסוכר לבין המשתנה התלוי שזה כמות הד"ח שנפלט שמדדנו באופן עקיף ע"י מידת הניפוח של הבלון.

אפשר בכל זאת לשער למה קיבלנו את התוצאות האלו, אולי המים היו חמים מדי ואז זה גרם למוות של חלק מהשמרים, אולי הבקבוקים היו מזוהמים ויש משהו שעיכב את תהליך התסיסה או יכול להיות שיש עוד מיקרואאורגניזמים שהתחרו עם השמרים על הסוכר וזה נתן תוצאות לא צפויות. 

 

 

 

 

  • without sugar- balloon diameter(cm): 0
  • 1 teaspoon of sugar-balloon diameter(cm): 10
  • 2 teaspoon of sugar-ballon diameter(cm): 7
  • 3 teaspoon of sugar- ballon diameter(cm): 6